REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Uzi Fride, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.uzifride.pl
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym Zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym, zwanym dalej Uzi Fride
3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Każda osoba składająca Zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym uzifride.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
5. Podczas dokonywania zakupów Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
6. Cena oznacza wartość brutto umieszczoną przy każdym Towarze Sklepu wyrażoną w polskich złotych i zawierająca podatek VAT, ale nie uwzględniającą kosztów dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
7. Towar Skonfigurowany oznacza towar o właściwościach określonych przez Klienta w zakładce Konfigurator Spódnic, w złożonym przez niego Zamówieniu.

Prezentacja produktów 

1. Uzi Fride dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od błędów. W przypadku pojawienia się błędnych danych na stronie internetowej Sklepu nie będą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń do Uzi Fride.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Tabele rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza Towaru.
5. Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Towarów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 94, poz. 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody Uzi Fride.
6.Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Towarów i są własnością producentów.

Rejestracja klientów 

1. Złożenie Zmówienia możliwe jest poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku Zamówienie może nie zostać zrealizowane.
4. Dane osobowe Klienta zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej uzifride.pl, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

Procedura składania zamówień 

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę Sklepu www.uzifride.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:30-17:30.
3. Po złożeniu Zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu Zamówienia oraz danymi do dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego.
4. Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Towaru z Uzi Fride. Umowa sprzedaży zostaje wykonana z chwilą odbioru przesyłki przez Klienta.
5. Aby dokonać zmian lub anulować Zamówienie należy skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z obsługą Sklepu. Dane kontaktowe Sklepu dostępne są na stronie internetowej Sklepu oraz w wiadomości potwierdzającej Zamówienie.

 Realizacja zamówienia 

1. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania środków na koncie bankowym Sklepu,  z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Uzi Fride zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o każdej sytuacji skutkującej wstrzymaniem realizacji.
4. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Uzi Fride oraz Dostawcę.
5. W wypadku gdy Uzi Fide nie będzie w stanie zrealizować Zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności wykonania Towaru o właściwościach zgodnych z Zamówieniem Klienta, może on wykonać i dostarczyć Towar zastępczy, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą Cenę. Klient ma prawo nieprzyjęcia Towaru zastępczego i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Towaru na koszt Uzi Fride. 

Zwrot zamówionego towaru 

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn.zm.) Klient, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Uzi Fride zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.
3. Uzi Fride nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Uzi Fride dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w zakresie Towarów Skonfigurowanych. (Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.)

Wymiana zamówionego towaru 

1. Towar Skonfigurowany nie podlega wymianie.
2. W przypadku Towaru zakupionego w ramach Sklepu Internetowego Klientowi przysługuje prawo jego wymiany na inny rozmiar lub model z Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego w terminie 14 dni roboczych.
4. Koszty przesyłki w obie strony ponosi Klient.
5. Koszt wysyłki Towaru na terenie Polski wynosi 17 zł.
6. W przypadku wymian realizowanych poza granicę kraju koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
8. Towar wymieniany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu). W przeciwnym przypadku Towar jako niepodlegający wymianie zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

Gwarancja i reklamacje zamówionego towaru 

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są dwuletnią gwarancją producenta. 
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) spowodowane działaniem Klienta, jak również uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
3. Reklamacje Klient może składać drogą pocztową na adres podany w potwierdzeniu Zamówienia.
4. Każdy reklamowany Towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy, i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres oraz numer zamówienia i wnioskowaną formę rozpatrzenia reklamacji (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot Ceny).
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
6. Koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.

Wysyłki 

1.Koszty wysyłki Towaru pokrywa Klient.
2.Koszt wysyłki na terenie Polski doliczany jest do Ceny i wynosi 17 zł.
3.Uzi Fride realizuje Zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz większości krajów spoza Unii Europejskiej. Zamówienia poza teren Polski wymagają indywidualnych ustaleń drogą mailową lub telefoniczną.
4.W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej mogą zostać doliczone dodatkowo inne koszty dostawy (np. koszty obsługi celnej).
5. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
6. Jeżeli w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia Towaru i w obecności Dostawcy sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz powiadomić o tym fakcie Uzi Fride.

 Płatności 

1. Klient składając Zamówienie w Sklepie zgodnie z Regulaminem wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta Uzi Fride może wystawić fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przy składaniu Zamówienia w uwagach.
3. Płatności należy dokonać bezpośrednio przelewem na numer konta bankowego podany w wiadomości zwrotnej wysłanej na adres e-mail Klienta potwierdzającej Zamówienie.
4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji bez uprzedniego informowania Klienta.

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) oraz ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).